Troens språk

Når vi snakker om temaer som berører den kristne troen kan vi fort møte ord og begrep som ellers ikke er vanlige i daglig tale. Mange av disse ordene kommer rett fra Bibelen, og er nødvendige for å beskrive de grunnleggende kristne sannhetene. Eksempler på dette kan være Gud, Kristus, Den hellige ånd, synd, frelse, dåp, nattverd, eldste, pastor osv. Dessuten er det en hel del ord og begrep som er blitt formet gjennom kirkehistorien for å kunne snakke presist om ting vi finner i Bibelen, men som ikke har egne ord der. Det kan også være ord som beskriver sider ved det kristne liv eller spørsmål vi har til Bibelen. Eksempler på dette kan være treenighet, arvesynd, barnedåp, liturgi, bekjennelsesskrift osv.

I programposten Troens språk utforsker vi noen av disse ordene og prøver å beskrive innholdet i dem. Hvis du leter etter et spesielt ord som vi har tatt opp, kan du se i listen nedenfor:

OrdEpisodeKort definisjon
Adiaforon LB07 Et adiaforon (flertall adiafora) sikter til noe som Skriften verken krever eller forbyr, men som kirken og den enkelte kristne må avgjøre selv.
Bønn LB04 Bønn er påkallelse av Guds navn, der vi gjør alle ting kjent for ham
Dåp LB07 Dåpen er vann sammen med Guds ord. Det er Guds løfter, og en fødsel ovenfra, gitt til en enkelt person.
Eisegese LB03 Å lese «inn i» teksten. Refererer til når man begynner med et budskap og tilpasser tolkningen av en bibeltekst til budskapet.
Eksegese LB03 Å lese «ut av» teksten. Refererer til når man begynner med en tekst og drar budskapet fra teksten.
Falsk profet LB04 En person som hevder å tale Guds ord, men forkynner et annet budskap, f.eks. som han har funnet på selv.
Gnostisisme LB04 En filosofisk retning og kristen vranglære som skiller helt mellom den fysiske verden, som anses å være ond, og den åndelige verden som anses å være god. Læren kjennetegnes videre ved at man søkte hemmelig kunnskap (gnosis).
Kirketukt LB02Når kirken fastholder et menneskes synd (sml. Matt 18:18, Joh 20:23) i den hensikt at synden skal bekjennes og bli tilgitt.
Konsubstansiasjon LB02 Et forsøk på å forklare nattverden ut fra aristotelisk filosofi.
Kyriebønn LB01Bønn om Guds barmhjertighet og miskunn: «Herre (Kyrie) vær oss nådig.» (Sml. f.eks. Matt 9:27) Brukes både i gudstjenesten og det daglige liv.
Liturgi LB01Kirkens offentlige tjeneste. Brukes gjerne om en forskreven ordning for gudstjenesten.
Luthersk LB06 Selv om ordet Luthersk er hentet fra reformatoren Martin Luther, sikter det ikke til en person som følger ham i et og alt. I stedet betyr ordet Luthersk, en som bekjenner seg til utleggelsen av Bibelen, slik vi finner den i De lutherske bekjennelsesskrift.
Messias LB02 Betyr «den salvede». Brukes om ulike salvede personer i GT, og særlig om Jesus Kristus i NT.
Nåde LB04 Guds velvilje til oss til trass for at vi ikke fortjener det.
Profet LB04 En person som taler Guds ord til folket.
Soteriologi LB03 Læren om frelsen.
Synd LB01 Menneskets egentlige problem i møte med Gud. Refererer både til menneskets fallne tilstand (arvesynden), og til enkeltgjerninger som er syndige – dvs. enkeltsynder.
Teofani LB06 Guds direkte åpenbaring av seg selv, ofte slik at naturen reagerer. Eksempel på dette kan være den brennende busken som Moses møtte, ild og storm ved Sinaifjellet og på pinsedag.
Transsubstansiasjon LB02 Et forsøk på å forklare nattverden ut fra aristotelisk filosofi. Gjeldende lære i Den romersk-katolske kirke